Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokata Szymona Dubel specjalizuje się w sprawach karnych.

Adwokat Szymon Dubel w sposób szczególny żywi zamiłowanie do tej materii, a to z uwagi na długoletnie zainteresowanie tą dziedziną prawa, podejmowane decyzje w toku zdobywanego wykształcenia, doświadczenie wyniesione z sali sądowej oraz stosowane innowacyjne metody obrony.

W trakcie studiów magisterskich podjąłem decyzję o zgłębieniu swej wiedzy z zakresu tematyki karnej poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach studiów magisterskich uczęszczałem na seminarium z procedury karnej prowadzone przez prof. dra hab. Kazimierza Marszała. Pod kierunkiem mojego promotora sporządziłem i obroniłem pracę magisterską pt. „Skarga odwoławcza w polskim procesie karnym”, w której to pracy poruszono tematykę dotyczącą m.in. apelacji karnej – środka odwoławczego przysługującego od wyroków karnych wydawanych przez sądy powszechne orzekające w I instancji.

Po zakończeniu studiów magisterskich kontynuowałem swoje zainteresowanie procedurą karną poprzez uczestnictwo i zakończenie studiów doktoranckich na WPIA UŚ w trakcie których, również pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Marszała, koncentrowałem się na tematyce związanej z zagadnieniem przyznania się oskarżonego do winy oraz jego wpływu na dalszy bieg polskiego procesu karnego.

Nasze kancelarie adwokackie w zakresie prawa karnego oferują Państwu, m.in.

-obronę w sprawach karnych, wykroczeniowych, karno-skarbowych (zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w stadium jurysdykcyjnym), w tym odpowiednie prowadzenie postępowania celem uzyskania warunkowego umorzenia postępowania karnego, pomoc w przypadku zastosowania środków przymusu takich jak zatrzymanie czy tymczasowe aresztowanie,

-reprezentację interesów pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego (m.in. sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, udział w czynnościach postępowania, zażalenia na decyzje wydawane przez organy postępowania przygotowawczego),

-reprezentację interesów oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania sądowego (m.in. sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, udział w postępowaniu jurysdykcyjnym, zgłoszenie wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, inne wnioski mające na celu ochronę prawnie chronionego interesu pokrzywdzonego, dochodzenie kompensaty od Skarbu Państwa),

-reprezentację interesów oskarżyciela prywatnego w toku postępowania sądowego (m.in. wniesienie prywatnego aktu oskarżenia, wzajemny akt oskarżenia przeciwko osobie wykonującej już uprawnienia oskarżyciela prywatnego, reprezentacja w toku postępowania),

-obronę i reprezentację skazanego w postępowaniu wykonawczym (m.in. wnioski o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności, wnioski o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego, wnioski o rozłożenie grzywny na raty, wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, wnioski o zatarcie skazania czy o dozór elektroniczny),

w sposób szczególny kancelaria poleca usługi polegające na sporządzeniu i wywiedzeniu apelacji karnej od wyroku sądu I instancji, który w ocenie strony został wydany z naruszeniem prawa materialnego, procedury karnej bądź został oparty o błędne ustalenia faktyczne, a to z racji tematyki pracy magisterskiej autorstwa adwokata Szymona Dubel pt. „Skarga odwoławcza w polskim procesie karnym„, podczas tworzenia której wnikliwie zapoznano się z dorobkiem polskiej doktryny i judykatury w tym zakresie.