Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Gałąź prawa cywilnego obejmuje zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego. Podstawowe znaczenie w tym zakresie mają regulacje Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 kc, Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Kodeks Cywilny dzieli się na cztery księgi: ogólną, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania, spadki. Każda z tych ksiąg porusza inny rodzaj stosunków cywilnoprawnych, wszystkie jednak mają swój wspólny mianownik w części ogólnej kodeksu.

Pamiętajmy, że prawo cywilne nie ogranicza się jedynie do postanowień Kodeksu Cywilnego gdyż jak już wyżej wskazano obejmuje ono szereg regulacji których przedmiotem są stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi, a zatem przykładowo obejmuje również tzw. prawo rodzinne czy prawo gospodarcze.

Adwokaci Marta i Szymon Dubel podejmują się doradztwa w wyżej określonym zakresie, a przede wszystkim reprezentacji Państwa interesów przed sądem powszechnym.

Kancelaria adwokacka w Jastrzębiu Zdroju, oferuje Państwu, m.in. doradztwo i reprezentację w sprawach:

-o odszkodowanie (np. za szkodę wyrządzoną przez nieusunięty śnieg czy lód)

-o zadośćuczynienie

-o naprawienie wyrządzonej szkody

-o naruszenie dóbr osobistych (w tym np. dobra osobiste związane z naruszeniem pamięci o zmarłych)

-w zakresie ochrony praw autorskich

-o zapłatę

-dotyczących nienależytego wykonania umowy bądź niewykonania umowy

-dotyczących kar umownych

-o inne roszczenia wynikające z umów

-o świadczenie pieniężne

-dotyczących roszczeń konsumenckich

o roszczenia wynikające z czynu zabronionego (roszczenia deliktowe)

-o roszczenia wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia

-o roszczenia wynikające z odpowiedzialności za produkt niebezpieczny

-o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga Pauliańska)

-o uznanie czynności prawnej za nieważną

-o odwołanie darowizny

-o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli

-w sprawach wieczystoksięgowych

-w sprawach dotyczących służebności

-o zasiedzenie

-o uwłaszczenie

-o zgodę na rozporządzenie rzeczą wspólną

-o zniesienie współwłasności

-o zwrot nakładów

-o naruszenie posiadania

-o wydanie rzeczy

-o ubezwłasnowolnienie

-o uznanie za zmarłego

-o ochronę prawa do firmy

i wiele innych.

Ponadto adwokaci z Jastrzębia-Zdroju oferują:

-sporządzanie umów nazwanych jak i nienazwanych w sposób aby jak najlepiej chroniły one Państwa interesy

-opiniowanie przedstawionych Państwu projektów umów oraz wprowadzenie poprawek realizujących zamierzenia oraz zabezpieczających Państwa interesy w razie ewentualnego sporu

-negocjowanie treści umów na Państwa korzyść

-asystę i doradztwo przy podpisywaniu umów

-sporządzanie opinii prawnych i analiz prawnych

-doradztwo w zakresie optymalnego doboru właściwych kroków celem jak najlepszej realizacji określonych celów w oparciu o dostępne możliwości prawne

-opiniowanie innych przedstawionych przez Państwa dokumentów i zagadnień.