Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu-Zdroju oferuje Państwu doradztwo i reprezentację w sprawach z zakresu prywatnego prawa gospodarczego (prawa handlowego).

Prawo handlowe to określenie dziedzin prawa regulujących działalność gospodarczą. Zazwyczaj określenie to obejmuje prawo gospodarcze prywatne zwane również prawem handlowym. To gałąź prawa regulująca stosunki prawne pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego w szczególności stosunki cywilne z udziałem profesjonalistów – przedsiębiorców.

Tematyka ta poruszona jest głównie w księdze trzeciej – zobowiązania – Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny jak również w przepisach Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Sprawami gospodarczymi są sprawy:

1) ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

2) określone w pkt 1, choćby którakolwiek ze stron zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej;

3) ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.);

4) przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku;

5) z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych;

6) z umów leasingu;

7) przeciwko osobom odpowiadającym za dług przedsiębiorcy, także posiłkowo lub solidarnie, z mocy prawa lub czynności prawnej;

8) między organami przedsiębiorstwa państwowego;

9) między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim lub organem sprawującym nadzór;

10) z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;

11) o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, którym jest orzeczenie sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem;

12) o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego opartego na prawomocnym lub podlegającym natychmiastowemu wykonaniu orzeczeniu sądu gospodarczego albo ugodzie zawartej przed tym sądem.

Kancelaria Adwokacka w Jastrzębiu Zdroju, oferuje Państwu, m.in.

-obsługę prawną przedsiębiorców (obsługa prawna firm),

-doradztwo dla przedsiębiorców i firm,

-pomoc w rejestrowaniu spółek prawa handlowego,

-sporządzanie umów nazwanych jak i nienazwanych w sposób aby jak najlepiej chroniły one Państwa -interesy,

-opiniowanie przedstawionych Państwu projektów umów – wprowadzenie poprawek realizujących zamierzenia oraz zabezpieczających Państwa interesy w razie ewentualnego sporu,

-negocjowanie treści umów na Państwa korzyść,

-asystę i doradztwo przy podpisywaniu umów,

-sporządzanie opinii prawnych i analiz prawnych,

-doradztwo w zakresie optymalnego doboru właściwych kroków celem jak najlepszej realizacji założonych przez Państwa celów w oparciu o dostępne możliwości prawne,

-opiniowanie innych przedstawionych przez Państwa dokumentów i zagadnień.

Ponadto adwokat z Jastrzębia-Zdroju oferuje Państwu reprezentację w tzw. sprawach gospodarczych:

-o zapłatę (m.in. w postępowaniu uproszczonym, upominawczym i nakazowym, europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, europejskim postępowaniu nakazowym)

-dotyczące nienależytego wykonania umowy bądź niewykonania umowy

-dotyczące kar umownych

-o inne roszczenia wynikające z umów

-o świadczenie pieniężne

-o roszczenia wynikające z odpowiedzialności za produkt niebezpieczny

-o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną (skarga Pauliańska)

-o uznanie czynności prawnej za nieważną

-o ochronę prawa do firmy

-powództwa p-ko członkom zarządu z art. 299 ksh

i wiele innych.