Adwokat Marta Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 605 358 321

Adwokat Szymon Dubel

ul. Miarki 17

44-330 Jastrzębie-Zdrój

kom. 795 117 574

Jak ubiegać się o skrócenie czasu trwania środka karnego?

Stało się. Sąd w wyroku skazującym oprócz kary orzekł wobec Ciebie również jeden z przewidzianych przez kodeks środków karnych. Niestety czasokres orzeczonego środka nie jest krótki i wynosi ponad rok. Pamiętaj jednak, że w odpowiednim czasie masz możliwość ubiegać się o jego skrócenie na warunkach które omawiam poniżej.

Tytułem wstępu przypomnę, iż środkami karnymi przewidzianymi przez kodeks karny są:

1) pozbawienie praw publicznych;

2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

3) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;

4) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

5) zakaz wstępu na imprezę masową;

6) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;

7) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

8) zakaz prowadzenia pojazdów;

9) świadczenie pieniężne;

10) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Jeżeli dany środek karny był wykonywany wobec Ciebie przez okres przynajmniej jednego roku, masz możliwość wystąpienia do Sądu z wnioskiem o uznanie środka karnego za wykonany. Niezbędnym warunkiem jest abyś przez ten okres przestrzegał porządku prawnego, a to jest czymś więcej niż powstrzymywanie się od jego rażącego naruszania. Osoba skazana powinna bowiem powstrzymać się od jakichkolwiek naruszeń prawa – zarówno karnego, jak i wykroczeń, a nawet prawa rodzinnego lub administracyjnego.

Dla prawidłowego obliczenia wyżej wskazanego rocznego okresu przypomnieć należy, że czas obowiązywania środka karnego biegnie od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, jednakże spoczywa on w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo. Niezbędnym zatem dla biegu okresu wykonywania środka karnego jest pozostawanie na wolności. Dodatkowo w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów okres ten biegnie dopiero od momentu zwrotu dokumentu prawa jazdy, z drugiej zaś strony jeżeli dokument został nam zatrzymany jeszcze przed wydaniem wyroku to okres jego pozbawienia wlicza się nam do okresu wykonywania środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Z wniosku o skrócenie czasu trwania środka karnego, nie mogą skorzystać jednak osoby wobec których orzeczono zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego lub za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.

To samo dotyczy również środka karnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów lub pojazdów określonego rodzaju jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.

W tych więc przypadkach koniecznym będzie wykonanie środka karnego w pełnym wymiarze. Powyższe wyłączenia nie dotyczą jednak sytuacji w których ww. środki zostały orzeczone dożywotnio, w takim bowiem przypadku, zgodnie z art. 84 §  2a kk, sąd i tak może uznać środek za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny. W tym wypadku jednak nie jest wystarczającym aby środek karny wykonywany był przez rok gdyż najwcześniej można starać się o jego anulowanie dopiero po upływie 15 lat.

Szczególna regulacja dotyczy również środka karnego zakazu wstępu na imprezy masowe wykonywanego w formie obowiązku stawiennictwa w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji. W takim wypadku zwolnienie może nastąpić po upływie połowy okresu, na który go orzeczono oraz jeżeli obowiązek był stosowany przynajmniej przez rok.

21.08.2018 r.

Adwokat Szymon Dubel